جـــــــــــــالـــــــــــــــــــب

به نام آن خدایی کهنام او راحتی روح است و پیغام او مفتاح فتوح است و سلام او در وقت صباح مومنان صبوح است و ذکر او مرهم دل مجروح است ومهر او بلانشینان او کشتی نوح است

دی 90
2 پست
آذر 90
2 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
7 پست
شهریور 90
6 پست